Vážení přátelé, čestní i řádní členové PKSPOD,

je tomu právě sedm měsíců, co se zrodila Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí, aby mimo jiné prosazovala dobré jméno SPOD, stala se partnerem ostatním subjektům participujícím na ochraně práv dětí a dala svým členům možnost připomínkovat strategické
a legislativní dokumenty na národní úrovni.

Na členské schůzi v listopadu jsme vytyčili některé úkoly, které před námi stojí a vytvořili jsme dne 30. 11. odborné sekce PKSPOD (https://www.pkspod.cz/index.php/odborne-sekce-pkspod/), do kterých se můžete i nadále přihlašovat dle svého zaměření a přání.

Uskutečnili jsme řadu setkání s dalšími subjekty, které působí na poli sociálně-právní ochrany dětí a zvláštní poděkování patří Společnosti sociálních pracovníků ČR a Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců a jejich představitelkám.

V této souvislosti můžeme konstatovat, že rok 2018 byl pro nás rokem startovním a zároveň plný aktivit, o kterých jsme Vás informovali na členské schůzi v listopadu. Budoucnost má však pro nás připravené nejedny výzvy a budeme rádi, pokud tyto výzvy s Vaší pomocí budeme moci řešit a případně k nim zaujmout stanoviska.

S nadcházejícím koncem roku bychom chtěli pozdravit všechny naše řádné i čestné členy, poděkovat jim za aktivní účast na uskutečňování cílů PKSPOD a všem spolupracujícím subjektům za jejich podporu a zájem oblast SPOD.

Děkujeme, přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a síly v novém roce.

Mgr. Jana Dvořáková a Výbor PKSPOD