Studie a výzkumy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v poslední době k nám přicházejí nejrůznější studie a výzkumy, se kterými bychom se s Vámi rádi podělili. Předně chceme zmínit, že uveřejněné studie, či výzkumy nemusí být v souladu s dlouhodobým názorem PKSPOD k dané problematice, ale spíše Vám mohou sloužit pro inspiraci ve Vaší práci. Pokud máte nějaké další stanoviska a výzkumy, neváhejte je nám poslat na emailovou adresu: pkspod@seznam.cz

S pozdravem

Tým PKSPOD

– JUDr. Westphalová – OSPOD jako KO

příloha: Westphalová OSPOD jako KO

JUDr. Lenka Westphalová se ve své prezentaci věnuje výkonu funkce kolizního opatrovníka zajišťovaného orgánem SPOD. Institut opatrovnictví popisuje z hlediska hmotněprávního a procesního.
Svůj výklad doplňuje řadou judikátů. Zabývá se rovněž otázkou nahlížení do spisu a podjatosti kolizního opatrovníka.

– VÚPSV rekonstitutované rodiny

příloha: VÚPSV rekonstitutované rodiny

– Justiční akademie – participace dětí

příloha: 5._rodinepravni_sympozium_zavery participace

odkaz na materiály Justiční akademie, které obsahují i závěry rodinně právních sympozií a závěry z posledního  5. rodinněprávního sympozia Justiční akademie z června r. 2021 věnovaného participaci dětí v soudním řízení.  Stať obsahuje mj. apel na nutnost koordinace soudů, soudních znalců a OSPOD při zajišťování participačních práv dětí, aby nedocházelo k jejich sekundární viktimizaci. V závěru je uveden vzorový pohovor soudce  s dítětem včetně vhodných resp. nevhodných otázek. Materiál obsahuje výňatky řady judikátů. Materiál může být podpůrně využit pracovníky OSPOD.