Stanovy PKSPOD

Stanovy PKSPOD

Čl. 1 Název, forma, sídlo a působnost
a) Název spolku je „Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí, z.s.“ (dále jen „profesní komora“)
b) Profesní komora je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
c) Profesní komora má sídlo na adrese K Ovčínu 1493, 182 00 Praha 8.
d) Profesní komora má působnost na celém území ČR
Čl. 2 Charakter profesní komory
Profesní komora je dobrovolnou, nestátní a neziskovou profesní organizací, jímž zakládající členové realizují popularizaci profese pracovníka sociálně právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“). Primárním cílem profesní komory je poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti SPOD.
Čl. 3 Základní účely profesní komory
Základními účely profesní komory jsou:
a) Sdružování osob vykonávající profesi pracovníka SPOD.
b) Napomáhání rozšiřování prestiže pracovníků SPOD, zejména formou dalších veřejně prospěšných činností a osvětovou činností.
c) Vytvoření odborné profesní platformy pro vzájemné předávání zkušeností.
d) Spolupráce při vytváření nástrojů pro legislativní změny a snaha o jejich prosazování a následnou realizaci legislativních změn v praxi.
e) Hájení zájmů svých členů a poskytování profesní podpory pracovníkům SPOD.
f) Zaujímání stanovisek k otázkám týkajících se SPOD.
g) Rozšiřování oblastí působení profesní komory ve všech regionech ČR a propagace postupů a metod sociální práce odpovídajících současným vědeckým poznatkům v agendě SPOD.
h) Pořádání odborných diskusí o SPOD, včetně výměny a předávání informací pro oblast SPOD.
i) Informování o kvalitních vzdělávacích programech a akcích.
j) Spolupráce s ostatními fyzickými či právnickými osobami v rámci osvěty, lektorské, konzultační a publikační činnosti.
Profesní komora nebude vyvíjet žádnou podnikatelskou činnost.
Čl. 4 Členství v profesní komoře
a) Řádné členství
Členem profesní komory se může stát fyzická osoba v přímém výkonu SPOD na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „OÚ ORP“), ve smyslu § 4, odst. 1, písm. b) ZSPOD, splňující odbornou kvalifikaci sociálního pracovníka, popř. má-li uznanou kvalifikaci s ohledem na věk.
aa) Řádní členové hradí pravidelné roční příspěvky, jejichž výše je stanovena rozhodnutím Výboru profesní komory.
b) Čestné členství
1) O čestné členství může požádat i osoba nevykonávající přímý výkon SPOD.
2) Čestný člen má právo podávat Výboru své návrhy a připomínky k činnosti profesní komory (písemně, na základě žádosti i osobně).
3) Čestný člen šíří a hájí dobré jméno profesní komory.
4) Čestný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky.
c) Žádost o řádné i čestné členství – náležitosti
1) Členství vzniká dnem, kdy Výbor profesní komory rozhodne o přijetí na základě písemné přihlášky a úhradou členského příspěvku.
2) Výbor profesní komory rozhodne o přijetí na své nejbližší schůzi.
3) Veškeré zpracování a ochrana osobních dat členů profesní komory se řídí platnými právními předpisy o shromažďování a ochraně osobních údajů.
d) Práva a povinnosti řádných členů profesní komory
Člen profesní komory má právo zejména:
1) účastnit se činnosti profesní komory, volit Výbor a další případné orgány profesní komory a být volen do těchto orgánů,
2) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti profesní komory,
3) na informace z jednání Výboru.
Člen profesní komory je povinen zejména:
1) řídit se stanovami profesní komory,
2) hájit zájmy profesní komory a respektovat její rozhodnutí,
3) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti profesní komory,
4) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,
5) řádně hradit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,
6) sdělovat změny ve svých osobních údajích, které jsou uvedené v přihlášce.
e) Prokazování členství v profesní komoře
Řádný i čestný člen profesní komory prokazuje své členství legitimací člena profesní komory.
Čl. 6 Zánik členství
1) Členství zaniká oznámením člena profesní komory o ukončení členství.
2) Vyloučením člena pro porušení stanov, jiných vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů profesní komory.
I. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje Výbor.
II. Oznámení o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl v přihlášce.
III. Ukončení členství jakýmkoliv způsobem není překážkou pro podání žádosti o nové členství.
3) Zánikem profesní komory
4) Úmrtím
Čl. 7 Orgány profesní komory
a) Členská schůze
1) Nejvyšším orgánem profesní komory je členská schůze.
2) Členská schůze volí Výbor profesní komory na pětileté funkční období.
3) Zasedání členské schůze může svolat Výbor profesní komory.
4) Členská schůze je usnášení schopná, pokud se účastní nadpoloviční většina členů profesní komory. Není-li členská schůze usnášení schopná, výbor profesní komory stanoví do 30 dnů termín náhradní schůze, která je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů. Třetina členů profesní komory může podat podnět ke svolání členské schůze, který zašle Výboru a ten se do 15 dnů k podnětu vyjádří.
b) Výbor profesní komory (dále jen „Výbor“)
1) Statutárním orgánem profesní komory je Výbor.
2) Výbor je pětičlenný a řídí profesní komoru.
3) Členové Výboru jsou oprávněni jednat za profesní komoru každý samostatně.
4) Funkční období Výboru je pětileté.
5) Výbor se schází dle potřeby a přijímá rozhodnutí, pokud je přítomno více než polovina členů a zároveň je přítomen předseda nebo místopředseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
6) Výbor volí předsedu a místopředsedu profesní komory.
7) Prvními členy Výboru jsou zakladatelé profesní komory. V případě ukončení členství v profesní komoře nebo rezignace na funkci člena Výboru, se Výbor doplňuje kooptací návrhem jiného člena Výboru.
8) Výbor má tyto povinnosti a oprávnění:
I. organizuje a řídí činnost profesní komory,
II. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
III. schvaluje a vydává vnitřní předpisy,
IV. vydává tiskové zprávy,
V. připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze,
VI. zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
VII. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
VIII. spravuje účet profesní komory,
IX. zřizuje odborné pracovní komise jako své poradní orgány a odborné profesní
sekce, které se věnují podpoře specializací v agendě SPOD.
c) Předseda Výboru spolku (dále jen „Předseda“)
1) Funkční období Předsedy je pětileté.
2) Předseda je volený Výborem profesní komory.
3) Předseda zastupuje profesní komoru ve všech věcech.
4) Předsedu může zastoupit místopředseda.
Čl. 8 Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Právní vztahy neuvedené v těchto stanovách se řídí českou právní úpravou v platném znění, která takové vztahy upravuje, zejm. Občanským zákoníkem.
Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 13.2.2018.
Účinnosti nabývají dne zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.
V Praze dne 13. února 2018