O nás

Charakteristika Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „Profesní komora“)
Profesní komora je dobrovolnou, nestátní a neziskovou profesní organizací, jímž zakládající členové realizují popularizaci profese pracovníka sociálně právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“). Primárním cílem profesní komory je poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti SPOD.

 

Profesní komora si klade tyto cíle: 

  1. Sdružování osob vykonávající profesi pracovníka SPOD.
  2. Napomáhání rozšiřování prestiže pracovníků SPOD, zejména formou dalších veřejně prospěšných činností a osvětovou činností.
  3. Vytvoření odborné profesní platformy pro vzájemné předávání zkušeností.
  4. Spolupráce při vytváření nástrojů pro legislativní změny a snaha o jejich prosazování a následnou realizaci legislativních změn v praxi.
  5. Hájení zájmů svých členů a poskytování profesní podpory pracovníkům SPOD.
  6. Zaujímání stanovisek k otázkám týkajících se SPOD.
  7. Rozšiřování oblastí působení profesní komory ve všech regionech ČR a propagace postupů a metod sociální práce odpovídajících současným vědeckým poznatkům v agendě SPOD.
  8. Pořádání odborných diskusí o SPOD, včetně výměny a předávání informací pro oblast SPOD.
  9. Informování o kvalitních vzdělávacích programech a akcích.
  10. Spolupráce s ostatními fyzickými či právnickými osobami v rámci osvěty, lektorské, konzultační a publikační činnosti.