Členství v Profesní komoře SPOD

Členství v profesní komoře

Členství v profesní komoře
a) Řádné členství
Členem profesní komory se může stát fyzická osoba v přímém výkonu SPOD na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „OÚ ORP“), ve smyslu § 4, odst. 1, písm. b) ZSPOD, splňující odbornou kvalifikaci sociálního pracovníka, popř. má-li uznanou kvalifikaci s ohledem na věk.
aa) Řádní členové hradí pravidelné roční příspěvky, jejichž výše je stanovena rozhodnutím Výboru profesní komory.
b) Čestné členství
1) O čestné členství může požádat i osoba nevykonávající přímý výkon SPOD.
2) Čestný člen má právo podávat Výboru své návrhy a připomínky k činnosti profesní komory (písemně, na základě žádosti i osobně).
3) Čestný člen šíří a hájí dobré jméno profesní komory.
4) Čestný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky.
c)Žádost o řádné i čestné členství – náležitosti
1) Členství vzniká dnem, kdy Výbor profesní komory rozhodne o přijetí na základě písemné přihlášky a úhradou členského příspěvku.
2) Výbor profesní komory rozhodne o přijetí na své nejbližší schůzi.
3) Veškeré zpracování a ochrana osobních dat členů profesní komory se řídí platnými právními předpisy o shromažďování a ochraně osobních údajů.
d) Práva a povinnosti řádných členů profesní komory
Člen profesní komory má právo zejména:
1) účastnit se činnosti profesní komory, volit Výbor a další případné orgány profesní komory a být volen do těchto orgánů,
2) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti profesní komory,
3) na informace z jednání Výboru.
Člen profesní komory je povinen zejména:
1) řídit se stanovami profesní komory,
2) hájit zájmy profesní komory a respektovat její rozhodnutí,
3) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti profesní komory,
4) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,
5) řádně hradit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,
6) sdělovat změny ve svých osobních údajích, které jsou uvedené v přihlášce.
e) Prokazování členství v profesní komoře
Řádný i čestný člen profesní komory prokazuje své členství legitimací člena profesní komory.
Zánik členství
1) Členství zaniká oznámením člena profesní komory o ukončení členství.
2) Vyloučením člena pro porušení stanov, jiných vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů profesní komory.
I. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje Výbor.
II. Oznámení o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl v přihlášce.
III. Ukončení členství jakýmkoliv způsobem není překážkou pro podání žádosti o nové členství.
3) Zánikem profesní komory
4) Úmrtím