Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnankyně a zaměstnanci OSPOD,

zřejmě většina z Vás zaznamenala v posledních dnech informace související se zveřejněnou Metodikou transferu na výkon SPOD pro rok 2022, která hovoří o zamezení finančního krytí osobních výdajů u těch zaměstnanců, kteří mají správním rozhodnutím Ministerstva vnitra uznánu rovnocennost vzdělání, které plně nahrazuje a osvobozuje zaměstnance OSPOD od složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „ZOZ“) v agendě SPOD. Výbor Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „PKSPOD“) chce předně touto cestou uklidnit a vyjádřit podporu nejen svým členům, ale všem zaměstnancům OSPOD. PKSPOD se již negativně vymezila vůči této Metodice, a to svým přípisem ze dne 18. 2. 2022 adresovaném MPSV, neboť vnímá, že se jedná o požadavek nelegitimní, který nemá žádnou zákonnou oporu. Zpětnou vazbu ze strany MPSV prozatím nemáme, nicméně je nám známo, že v tomto směru již probíhají intenzivní jednání, a to na nejrůznějších úrovních.

Bohužel jsme již zaznamenali od některých úřadů, že vedení těchto úřadů začíná tlačit na zaměstnance OSPOD s uznanou rovnocenností, aby podali výpověď, nebo že budou propuštěni, a to v případě, pokud nesloží zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v agendě SPOD ve lhůtě do 18 měsíců, resp. v jiné lhůtě. PKSPOD tento nátlak zásadně odmítá, a pokud snad čelíte podobnému jednání ze strany svého zaměstnavatele, neváhejte nás kontaktovat! Pokud jste členy PKSPOD, máte výhodu plného bezplatného právního zastoupení. Pokud potřebujete argumenty pro jednání se svým zaměstnavatelem, odkazujeme vás všechny na shora zmíněné, nesouhlasné stanovisko PKSPOD, které najdete na našem webu.

V současné chvíli PKSPOD využila všech dostupných možností, jak vyvolat jednání zainteresovaných subjektů a je připravena činit i nadále nejen v tomto směru vše pro podporu zaměstnanců OSPOD.  Apelujeme tedy na všechny zaměstnance OSPOD, kteří mají uznánu rovnocennost vzdělání, aby nepodávali výpověď a nepoddávali se případnému, vyvíjenému tlaku. PKSPOD je přesvědčena o tom, že požadavek vedení úřadů vykonat zkoušku ZOZ je neoprávněný, pokud dotyčný zaměstnanec má správním rozhodnutím uznánu rovnocennost vzdělání pro výkon SPOD.

Jak Vám může pomoci PKSPOD?

Pro své členy: Pokud jste členy PKSPOD, neváhejte nás kontaktovat. Poskytneme Vám poradenskou i právní pomoc a nasměřujeme Vás, jak situaci se svým zaměstnavatelem řešit.

Pro nečleny: Pokud potřebujete pomoc se svým zaměstnavatelem, můžeme písemně kontaktovat Váš úřad a upozornit ho na jeho neoprávněné požadavky, které odporují zákonu o úřednících samosprávných celků.

Kontakt na PKSPOD: pkspod@seznam.cz

 

Váš Výbor PKSPOD