Oznámení o vzniku profesní komory SPOD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás informovat o založení Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí z. s. (dále jen „PKSPOD“).
Naším cílem je vytvoření silné odborné profesní organizace jako platformy pro zvyšování profesionality a prestiže sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“), pro vzájemné předávání zkušeností mezi pracovníky SPOD, poskytování profesní podpory a hájení zájmů svých členů, zaujímání stanovisek k otázkám týkajícím se SPOD, pořádání odborných diskusí, vytváření nástrojů pro legislativní změny a jejich prosazování a následná realizace v praxi.
Jsme si vědomi toho, že na pracovníky SPOD jsou kladeny vysoké nároky. Vzhledem k výkonu SPOD v rámci přenesené působnosti jsme jedni z mála sociálních pracovníků, kteří mají zároveň status úředníka. Naše práce v sobě nese pomáhající i represivní nástroje a postupy, což s sebou nese neustálá profesní a etická dilemata. Vnímáme, že výkon SPOD je vysoce profesionální činnost zasahující do nejintimnějších lidských situací. Snad právě pro svou určitou „pikantnost“ budí v lidech chuť se k ní vyjadřovat, psát o ní a využívat ji i jako náměty pro uměleckou tvorbu bez základních znalostí problematiky. PKSPOD chce vyzdvihnout specifičnost a krásu naší profese a k laickým komentářům poskytnout odbornou alternativu včetně pohledů ze skutečné praxe.
První a zásadní otázka kterou se PKSPOD chystá položit představitelům ČR, nemá, dle našeho názoru zdaleka tak jednoznačnou odpověď, jak se na první pohled může zdát. Je jí skutečnost, zda si z pohledu dlouhodobého plánu hodlá ponechat stát ve svých rukou výkon SPOD v aktuální podobě. Přejeme si být seznámeni s dlouhodobou vizí MPSV, kterou nikdo z nás nezná a chceme v ní identifikovat místo pro SPOD.
Pokud skutečně zůstane SPOD v rukou státu, je důležité, aby za výkon vlastní veřejné správy zaručil stát důstojné a především stabilní ekonomické zajištění těm, kteří pro něj tuto činnost vykonávají. Je nepředstavitelné v jiných oblastech veřejné správy, aby každý rok žádaly
o „dotaci“ na výkon svých činností a v podstatě po celý pracovní rok ani nevěděly, s jakou částkou mohou hospodařit. Je nedůstojné, že se výkon nejnáročnější sociální činnosti převážně s nejtěžšími a nemotivovanými klienty, s těmi, kde veškeré předchozí podpory selhaly, výkon sociální činnosti, která má velmi vysoké nároky na vzdělání a na administrativní zpracování své agendy, v rukou státu ekonomicky propadl oproti jiným srovnatelným profesím.
Pokud se ukáže, že stát i nadále chce mít v rukou výkon SPOD a zajistí důstojné ekonomické podmínky těm, kteří tuto činnost vykonávají, jsme připraveni, spolu s Vámi, nabídnout mu tým, který má zájem na vysoké profesionální úrovni výkonu SPOD a je připraven se podílet i na tvorbě metodických doporučení dříve, než jsou vydaná a až následně diskutovaná a opravovaná. Jsme připraveni podílet se efektivně na správě a růstu odvětví, které je tak naplněno dilematy především proto, že je tolik veřejné i tolik osobní.
Milé kolegyně a milí kolegové,
výše uvedené není předvolební kampaň ani akademická činnost (myšleno v nejlepším smyslu slova). My jsme jedni z Vás. Řadu let se poctivě věnujeme výkonu SPOD a potýkáme se každý den se stejnými problémy, jako Vy. Něco se nám daří lépe, jinde chybujeme. Pojďte si s námi vzájemně předávat zkušenosti, sdílet dobrou praxi, upozorňujme se i na pracovní úskalí. Doporučujme si kvalitní vzdělávací programy, diskutujme a podpořme se vzájemně. Hovořme stejným jazykem napříč Českou republikou. Pojďme hájit naše zájmy, ale současně se pokusme vdechnout výkonu SPOD vyšší profesionalitu i společenskou prestiž.
Budeme nesmírně potěšeni, pokud Vás naše konání osloví a stanete se členy Profesní komory SPOD.
Profesní komora je otevřená všem pracovníkům SPOD v České republice (viz Stanovy). Jsme přesvědčeni, že velmi přínosné budou poznatky z výkonu metodické a kontrolní činnosti SPOD a bude nám ctí, staneme-li se odborným partnerem pro nejvyšší metodický orgán, MPSV.
Těšíme se na Vás.
Na stránkách komory (http://pkspod.cz) naleznete základní dokumenty a informace, jak se stát členem organizace, v případě, že se tak rozhodnete.
S pozdravem
Mgr. Jana Dvořáková, v. r.
předsedkyně Profesní komory
sociálně-právní ochrany dětí