Otevřený dopis paní předsedkyni Výboru pro práva dětí k její účasti v pořadu ČT pod názvem „Český Barnevernet?“

Vládní výbor pro práva dítěte
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
Předsedkyně Výboru pro práva dítěte
K rukám tajemnice Výboru
Mgr. Petry Kalenské LL.M.
Email: kalenska.petra@vlada.cz
V Praze dne: 7. 5. 2018
OTEVŘENÝ DOPIS
Vážená paní předsedkyně,
dne 2. 5. 2018 byl v České televizi odvysílán pořad z dokumentárního cyklu „Otisky doby“, který nesl podtitul „Český Barnevernet?“
Profesní komora sociálně právní ochrany dětí, z.s., která v nedávné době vznikla a těší se značné podpoře pracovníků sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) napříč Českou republikou, zaznamenala od pracovníků SPOD doslova záplavy negativních reakcí na tento pořad.
Z titulu své, tak významné funkce, navíc v kruzích SPOD uznávané jako odbornice, když jste sama po určitou dobu vedla SPOD v České republice, jste se účastnila naprosto nevyváženého, tendenčního pořadu, který dehonestoval a poškodil řadu poctivých pracovníků v oblasti SPOD. Z Vaší osobní činnosti a i z Vašich pokusů se v pořadu objektivně vyjádřit (což Vám však pro až zarážející agresivitu moderátorky veřejnoprávní televize nebylo umožněno), je zřejmé, že Vám je známo, že výkon SPOD, je vysoce odbornou, kvalifikovanou činností, která začíná tam, kde všechny předchozí podpory selhaly. Na pracovníky v agendě SPOD jsou v současné době kladeny nejnáročnější vzdělanostní požadavky v daném oboru
a to mimo jiné i díky tomu, že jsou částečně úředníky a částečně sociálními pracovníky.
Již několik let se řídí standardy kvality, které jsou součástí legislativních předpisů a na zpracování jejich agendy jsou aplikována velmi přísná a náročná administrativní kriteria. Denně jsou pracovníci SPOD vystavováni nejrůznějším útokům, které jsou však pro ně pochopitelné a umí se s nimi vypořádat. Jsou si totiž se vší pokorou ke své profesi vědomi toho, že vstupují do rozjetých vlaků lidských osudů a musí si počínat velmi obezřetně. Naprosto nová je však skutečnost, že útoky a dehonestace přicházejí od těch, kteří sami zastávají významné státní funkce a co více, sami se na výkonu SPOD v ČR mohli podílet. Jinými slovy jsme byli svědky nevídaného, kdy stát útočí sám na sebe.
Jako bývalá představitelka SPOD v ČR a aktuálně předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte, jste přijala pozvání do pořadu, který již svým podnázvem urážel pracovníky SPOD. Strpěla jste, jako představitelka vlády ČR pro práva dětí, že ve vysílání byly zneužity záběry dětí pro podporu účelových tvrzení svých rodičů a pořaduČeské televize. Nejde však jen
o mediální zneužití dětí v samotném pořadu. Z Vaší vlastní činnosti Vám muselo být zřejmé, že pokud v natočených reportážích vystupoval vždy jen jeden z rodičů, který předkládal toliko vlastní verzi složitých lidských, ale především dětských osudů, životy natáčených dětí
a jejich příběhů neskončí odvysíláním dokumentu, ale naopak odvysílání pořadu může mít naprosto zásadní vliv na jejich další rodinné poměry. My, kvalifikovaní odborníci a pracovníci OSPOD, s opravdovými zkušenostmi, známe ze své praxe nejeden případ, kdy jeden z rodičů vystupoval se „svým“ příběhem ve sdělovacích prostředcích a druhý potom reagoval například tím, že nutil děti, aby se dívaly na to, jaký je jejich druhý rodič lhář. I takové situace se dají bez skrupulí nazvat týráním dětí.
Vážená paní předsedkyně,
bylo pro nás odborníky a vykonavatele veřejné správy velmi smutné zjištění, že v pořadu, kde vystupuje tak erudovaná osoba, za jakou Vás považujeme, se útočilo na instituci, která vykonává náročnou činnost pro stát. Že ani za Vaší přítomnosti nebyla vysvětlena základní zákonná pravidla fungování SPOD v ČR a kontrolní mechanismy státu. S politováním musíme konstatovat, že za Vaší přítomnosti byly OSPOD veřejnosti představeny jako samozvané spolky, které přepadávají rodiny a kradou děti. To vše bylo ještě podpořeno vytvořením, naprosto ponižujícího obrazu opatrovnických soudců, kteří nejen v popisovaném pořadu, ale v poslední době stále častěji, jsou veřejnosti předkládáni jako neschopní administrativní pracovníci, kteří si bez „sociálky“ neumějí utvořit vlastní názor. Pevně věříme, že
i opatrovničtí soudci v ČR, kteří se společně s většinou z nás poctivě zabývají pohnutými osudy dětí, budou na tento, pro společnost velmi nebezpečný trend, reagovat.
Jen ten, kdo nikdy nečekal doma, až zazvoní telefon a bude muset jít v rámci výkonu pohotovosti SPOD, či dosahové služby soudu, třeba do temné noci řešit sám nejnáročnější životní situace druhých, jen ten, kdo nezažil nekonečné a třeba i emotivní debaty mezi soudy a OSPOD při hledání toho „nejméně špatného“ řešení pro utrápené děti, když žádné dobré již neexistuje, jen ten, kdo o výkonu SPOD a opatrovnickém soudnictví vůbec nic neví, jen ten se může dopustit urážení obou uvedených profesí tak hrubým způsobem.
SPOD prošla od dob totality značnými proměnami. Dostala jasný zákonný rámec, pracovní pozice zastávají vzdělaní a kompetentní lidé. Profesní komora SPOD vznikla mimo jiné
i proto, aby šířila a sdílela dobrou praxi, podporovala kvalitní vzdělávání pracovníků SPOD
a byla partnerem pro metodicky nejvyšší orgány. Opatrovničtí soudci se sdružují, diskutují mezi sebou i s OSPOD, mnohdy sami bojují o své „soudní“ místo na slunci. Všichni společně pak shledáváme, že když jdeme do práce, do škol a školek pro vlastní děti, když doma sedíme se svými rodinami, anebo třeba jen sami, že všichni stále myslíme na případy dětí, které řešíme. Jistě, děláme chyby. Umíme a chceme si je však připouštět, chceme je eliminovat
a pracovat na sobě, pracovat pro stát a pro naši budoucnost, naše děti. Nikdy však neurážíme profese jiné, kde rovněž lidé chybují. Jsme přesvědčeni, že takový přístup, jaký byl demonstrován pořadem ve veřejnoprávním mediu, si ani jedna z profesí nezaslouží. Jsme navíc přesvědčeni, že stanou-li se takováto mediální vystoupení běžnými, jedná se vzhledem k jejich neobjektivitě a štvavému podtextu o velmi nebezpečný trend pro celou společnost, který je třeba odsoudit v jeho samém počátku.
Vážená paní předsedkyně,
připouštíme, že pořad mohl být po natočení částečně modifikován. Na rozdíl od moderátorky
a nedůstojného vystupování Ing. Zuzany Baudyšové bylo totiž z Vašich příspěvků patrné, že se alespoň pokoušíte uvést některé věci na pravou míru. Jménem pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí Vás žádáme o vyjádření k pořadu. Dovolujeme si v této souvislosti jako odborná organizace SPOD, požádat též celý Výbor pro práva dětí o vyjádření názoru na existenci SPOD v ČR a zodpovězení otázky, zda výkon SPOD má, dle názoru Výboru v budoucnu zůstat v rukou státu. Pokud došlo k modifikaci pořadu způsobem, který minul
i Vaše očekávání, dovolujeme si požádat, aby se Výbor distancoval od podobného způsobu manipulace s veřejností a oslovil odpovědné osoby za uvedený pořad se žádostí, aby byly z takového jednání vyvozeny důsledky. Vaše stanovisko k pořadu, bude zveřejněno na stránkách Profesní komory SPOD, z. s. (http://pkspod.cz)a předem za něj děkujeme.
S přátelským pozdravem a nadějí, že se budeme i nadále pracovně setkávat.
Mgr. Jana Dvořáková, v. r.
Předsedkyně Profesní komory
sociálně-právní ochrany dětí, z. s.