Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom se s Vámi podělili o informaci ohledně aktivit PKSPOD v uplynulém I. pololetí 2019.

V prvé řadě je třeba připomenout účast zástupců PKSPOD na konferenci „Efektivní řešení rodičovských konfliktů“, která se konala 7. – 9. 3. 2019 v Teplicích nad Bečvou, na kterém byla PKSPOD zastoupena příspěvkem „Úloha OSPOD v řešení rodičovských konfliktů“.

Ve dnech 25.4. – 26.4.2019 se vedení Výboru PKSPOD účastnilo odborné konference „IX. Rozpravy 2019 o školní a institucionální výchově Současnost a perspektivy IX. – Pojďme se domluvit, spolupráce zúčastněných resortů je nutná“ s příspěvky „Soudní spory o děti, aneb zajeté praktiky v porovnání s novými trendy v rámci multidisciplinární spolupráce“, „Náhradní rodinná péče nebo institucionální výchova?“.

7. června 2019 se uskutečnil odborný seminář „Děti v ohrožení s adiktologickým problémem“, který pořádal Úřad Vlády ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové adiktologie, Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Odbornou společností pro prevenci rizikového chování a Asociací nestátních organizací, na kterém byla zastoupena PKSPOD příspěvkem v bloku „Ohrožené dítě v systému zdravotní a sociální péče“.

PKSPOD rovněž obdržela v červnu pozvánku do projektu Výzkumného ústavu práce  a sociálních věcí (VÚPSV) zaměřeného na problematiku dětí v rodičovském konfliktu, ve střídavé/výlučné péči. V rámci projektu proběhne několik diskusních skupin a bude vytvořen mezioborový panel složený nejenom ze zaměstnanců OSPOD, ale i dalších odborných profesí (psychologové/terapeuti, soudci, advokáti).  Z řad PKSPOD se bude účastnit cca 9 odborníků na SPOD.

Zástupci PKSPOD, členové Výboru PKSPOD a členové odborných sekcí PKSPOD (Právní sekce, sekce soudních sporů o děti a sekce pro NRP PKSPOD) se 2x sešli se zástupci Odboru Rodiny MPSV na téma kolizního opatrovnictví a jeho budoucnosti a k projednání novely Občanského zákoníku a souvisejících legislativních předpisů na téma uzavírání dohod mezi rodiči u notářů. PKSPOD představil zástupcům MPSV svoji činnost a nabídl ústřednímu orgánu státní správy spolupráci. Další setkání PKSPOD a MPSV je plánováno na září 2019 na téma ohrožené děti v § 6.

Ve dnech 2. a 4. 7. 2019 se zástupci odborných sekcí PKSPOD účastnili na základě pozvání MPSV konzultace nad návrhem novely zákona o SPOD zaměřené na změny výše jednotlivých dávek vztahujících se k pěstounské péči, k problematice pověřování pověřených osob
a k dalším dílčím bodům novely.

PKSPOD rovněž připomínkovala novelu Občanského zákoníku a své připomínky zaslala navrhovateli novely Ministerstvu spravedlnosti ČR a v této věci úzce spolupracovala se Sdružením opatrovnických soudců.

Na základě výše uvedeného navázala PKSPOD efektivní spolupráci nejenom s MPSV, ale úzce spolupracuje s dalšími odbornými organizacemi.

PKSPOD hájí zájmy zaměstnanců OSPOD a to zvláště v otázce jejich spravedlivého ohodnocení náročné práce s ohroženými dětmi. V této souvislosti jsme byli v jednání se zástupci MPSV ohledně přiznání 11. platové třídy zaměstnancům OSPOD.

PKSPOD rovněž opětovně nabízí nejenom novým členům účast na práci v odborných sekcích, které pro tento účel na podzim minulého roku spustila. Počet členů jednotlivých sekcí není limitován. Více informací naleznete na stránkách PKSPOD: https://www.pkspod.cz/index.php/odborne-sekce-pkspod/

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám krásné prožití času letních dovolených.

S přátelským pozdravem

       Za Výbor PKSPOD

      Mgr. Jana Dvořáková, v.r.
Předsedkyně PKSPOD