Milé kolegyně, milí kolegové,

na základě řady dotazů ohledně pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) za trvání současného mimořádného stavu a protiepidemiologických opatření jsme vypracovali stručnou souhrnnou odpověď/stanovisko, které Vám posíláme. Prosím opět o předání na OÚ ORP a doprovázejícím organizacím. Rovněž bude zasláno Profesní komoře PPPD. Děkuji za spolupráci.

I za současných mimořádných podmínek stále platí, že je-li třeba dítě odebrat z jeho stávajícího prostředí, má náhradní rodinná péče přednost před péčí ústavní. V případě výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu je třeba i po dobu trvání nouzového stavu zachovat funkčnost tohoto systému krátkodobého umístění dětí. Je pochopitelné, že přechodní pěstouni mají obavu  převzít dítě do péče jak od rodičů, tak ze zdravotnického zařízení, z obavy před šířením onemocnění COVID-19. I přesto, že obavu pěstounů chápeme, obecně ale nelze akceptovat, pokud by volní přechodní pěstouni odmítli převzít dítě do PPPD. Nicméně pokud jsou přechodní pěstouni a/nebo osoby, které s nimi žijí ve společné domácnosti, tzv.rizikovou skupinou (osoby s chronickým onemocněním, onemocněním imunity, senioři), je nutné respektovat jejich obavy a dítě svěřit jiným osobám či v případě, že nejsou žádní jiní volní přechodní pěstouni, do ústavního zařízení.

Jde-li o umístění dítěte do PPPD  platí již dříve uvedené v souhrnném stanovisku MPSV ze dne 17.3.2020 (zde uvedeno v souvislosti s umisťováním dětí do ZDVOP) – Pokud jde o vyloučení podezření na COVID-19 u svěřovaného dítěte, nelze zajistit z logiky situace vyjádření lékaře o bezinfekčnosti dítěte, resp. nepřítomnosti infikace dítěte onemocněním COVID-19, testování je většinou indikováno hygienickou stanicí či ošetřujícím lékařem a nelze jej provést bezodkladně. Navíc jsou možné falešně negativní výsledky v určitém stádiu onemocnění.

Je vhodné, aby rodiny pěstounů na přechodnou dobu přijaly zvýšené zdravotně bezpečnostní opatření spočívající v omezení styku se svým okolím. V případě probíhajících kontaktů dítěte svěřeného do pěstounské péče na přechodnou dobu se svými rodiči, s osobami blízkými případně se zájemci o zprostředkování náhradní rodinné péče z řad pěstounů či osvojitelů je vhodné tyto osobní kontakty po dobu nezbytně nutnou omezit, případně zajistit v bezpečné formě jak pro dítě, tak pro ostatní účastníky těchto kontaktů (např. přes skype apod.).

Zároveň  apelujeme na to, aby – bude-li to alespoň trochu možné – krajské úřady pamatovali na „své“ přechodné pěstouny při zajištění a distribuci ochranných pomůcek, a to zejména respirátorů a desinfekce, případně aby jim bylo umožněno přednostní testování na COVID-19, pokud se projeví u pěstounů, u svěřených dětí nebo u rodinných příslušníků nějaké symptomy.

S pozdravem

JUDr. Zuzana Zárasová

vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1

128 01  Praha 2