Vážené kolegyně a kolegové,

níže je opět k dispozici souhrn odpovědí na některé otázky v souvislosti s nouzovým stavem

 

Způsob a rozsah zajišťování agendy sociálně-právní ochrany dětí se bude v dalším období odvíjet nejen od toho, zda nebude po 30. dubnu 2020 prodloužen nouzový stav, ale také jak budou postupně revidována (rušena, případně nahrazována) mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaná podle § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tato mimořádná opatření, která mají povahu opatření obecné povahy, mohou zůstat v platnosti i po ukončení nouzového stavu, případně mohou být vydávána i nová.

V souvislosti s výkonem agendy SPOD je nepochybně významné ukončení účinnosti mimořádného opatření MZD ze dne 9. 4. 2020 č.j MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN, které do 19. 4. 2020 nařizovalo všem správním orgánům (včetně OSPOD) a všem orgánům veřejné moci (včetně např. soudů) omezení práce jen na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Ukončením účinnosti tohoto mimořádného opatření dále od 20. 4. 2020 skončilo rovněž omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin a zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu.

S účinností od 20. 4. 2020 se však musí všechny OSPOD řídit mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020 č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN (viz příloha), kterým se všem správním orgánům a orgánům veřejné moci nařizuje

– omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň;

– v návaznosti na to upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu;

– při nezbytném osobním kontaktu přijmout opatření zabraňující  přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné, a vytvořit podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry;

– používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (i při výkonu práce na úřadě);

–  přijímat dokumenty od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné;

– dochází-li k nezbytným kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednat  přednostně vzdáleným způsobem; pokud jednání probíhají osobně, pak za zvýšených hygienických opatření; totéž platí přiměřeně i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu;

– zajistit činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).  Z výše uvedených nařízení je patrné, že činnost zaměstnanců OSPOD nadále podléhá a bude podléhat různým omezením, z nichž pro práci OSPOD je jistě nejvýznamnější omezení osobních kontaktů s klienty/veřejností i se zaměstnanci jiných orgánů na nezbytnou úroveň a zajištění výkonu agendy SPOD omezeným počtem zaměstnanců na pracovišti (střídání skupin zaměstnanců, homeoffice).
Nadále také platí a i po případném ukončení nouzového stavu bude platit zákaz volného pohybu osob se stanovenými výjimkami – zatím poslední mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu volného pohybu osob ze dne 17. 4. 2020 č. j. MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN je účinné od 27. 4. 2020 (viz příloha).  I tato omezení je samozřejmě třeba při výkonu agendy SPOD dodržovat, viz zejména omezení kontaktu s ostatními osobami, včetně pracovních cest, na nezbytně nutnou míru, dodržování odstupu nejméně 2 metry při kontaktu s ostatními osobami, je-li to možné apod.

 

 

 

Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-27.-4.-2020

Mimořádné-opatření-nařízení-správním-úřadům-I.