1.     Otázka: zda se podle vás podaří autorům novely dosáhnout toho, co si předsevzali-tedy zrychlení procesu zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, sjednocení náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými s nezprostředkovanou pěstounskou péčí, oznamování případů ohrožených dětí?
Profesní komora sociálně právní ochrany (PKSPOD) vítá zrychlení procesu zprostředkování pěstounské péče, které navrhlo MPSV do současné novely.
Jeví se jako výtečné, že po letech bude celý proces transparentní a dojde i v této části k provázání celého procesu zprostředkování se správním řádem, což zaručí přesně stanovené lhůty.  Pro žadatele tím vznikne časová jistota/představa celého procesu, aniž by ten byl kvalitativně znehodnocen.
V rámci zprostředkování bude provedena regulace spisové dokumentace, která se vztahuje k žadatelům a spisové dokumentace dětí. Zrychlí se celkově řízení od podání žádosti o zařazení žadatelů do evidence přes postup v rámci řízení u krajských úřadů, až po postup MPSV.
Dle PKSPOD se MPSV v oblasti vyřizování žádostí o NRP podařila naplnit snaha o zpřehlednění celého procesu.
PKSPOD přivítala v této věci i zavedení standardů kvality, které by určovaly jednotlivé kroky postupů v procesu zprostředkování.
2.     Otázka: Jaké změny podle vás mohou pomoci a vést k nejzásadnějším zlepšením?
Jak bylo výše uvedeno, zásadní pozitivní změnou je vylepšení celého procesu zprostředkování náhradní rodinné péče a jeho zasazení do rámce správní činnosti a správního řádu.
3.     Otázka: Máte ke změnám nějaké výhrady? Jaké?
PKSPOD má podobné výhrady, jako má Legislativní rada Vlády (dále jen „LRV“), která na konci srpna sice schválila současnou novelu, ale podmínečně.
V únoru letošního roku již PKSPOD poukazovala na zbytečnost současné novely a její nepotřebnost ve vztahu k jiným ustanovením, které jsou předkládané ze strany MPSV (Dopis PKSPOD vůči MPSV ze dne 26. 2. 2023, Reakce PKSPOD na dopis MPSV ze dne 11.11.2022 a Stanovisko 1/2023 k legislativním změnám v sociálně-právní ochraně dětí).  Pro PKSPOD je alarmující počet provedených novelizací za celou dobu existence zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochrany dětí, a to v počtu 47 novelizací, na které poukazuje i LRV.
PKSPOD vadí v předkládané novele mimo jiné:
a)     vložení do zákona o sociálně-právní ochraně dětí § 41 Centrum dětství bez násilí, které nepatří svým založením do zákona o sociálně-právní ochraně dětí (ZSPOD), ale je to definičně sociální služba, podobně jako jsou například intervenční centra pro oběti domácího násilí. PKSPOD se ztotožňujeme s LRV, že vznik nové služby (Centrum dětství bez násilí) je v rozporu se smyslem zákona SPOD a podle LRV, ale i PKSPOD je třeba tuto službu definovat v zákoně o sociálních službách.
b)     Obecním úřadům jsou upraveny nové povinnosti. S jakými finančními náklady musí státní rozpočet počítat, aby tyto činnosti novelizovaných ustanovení byly realizovány a kvalifikačně a personálně zajištěny na úrovni obce I. typu, není specifikováno.
c)     Není z předkládaného textu ani zřejmé, zda jsou uložené činnosti obcím chápány v rámci přenesené působnosti, anebo budou poskytovány v samostatné působnosti.
d)     Po 18 měsících platnosti (po poslední novele v roce 2021) byl zrušen tzv. zvláštní spis, což byl spis, který byl určen OSPODu, který vystupuje v roli tzv. kolizního opatrovníka a zastupuje dítě v soudním řízení. Jen obtížně se některé OSPODy tomuto ustanovení přizpůsobovaly, aby když nastavily systémy se toto ustanovení zase zcela zrušilo. Absentuje zdůvodnění, proč tento zvláštní spis byl z textu vyloučen (není to dostatečně odůvodněno v důvodové zprávě), nadto ve chvíli, kdy MPSV dlouhodobě deklaruje snahu o oddělení kolizního opatrovnictví a veřejné ochrany dětí. MPSV deklarovalo snahu upravit dle toho i režim nahlížení do zvláštních spisů a stanovit Standardy kvality pro účely hromadného poručenství a hromadného opatrovnictví. Dle PKSPOD není vlastně až tak podstatné zda „zvláštní spis“ je, anebo není, ale jedná se o typický příklad posledních let, kdy především OSPODy jsou rukojmím nesourodých pravidel vycházejících z ústředního orgánu.
e)     Problematický je i navrhovaný § 6a, kdy se sociálně-právní ochrana zaměňuje se sociální službou, kterou není. Proč se zavádí terminologie sociálních služeb v rámci § 6a, tj. že poskytování sociálně-právní ochrany dětem uvedeným v § 6 spočívá vyjádřeno slovy: v poskytování pomoci a podpory při překonávání jejich nepříznivé sociální situace s cílem umožnit jim sociální začleňování a poskytnout jim ochranu před sociálním vyloučením“, když výkon SPOD je dostatečně definován ve stávajícím § 1 odst. 2 ZSPOD. Dle názoru PKSPOD se tak může bez odborného prodiskutování postupně měnit sociálně-právní ochrana a fungování orgánů SPOD.
f)      V úvodu novely se zavadí nová typologie ochrany práv dětí jakožto sociální služby, kterou bude poskytovat OSPOD a neziskový sektor. Výkon sociálně-právní ochrany dětí však není sociální službou, neboť výkon SPOD není založen na smluvním vztahu mezi klientem a OSPOD, není ani zdaleka založen na dobrovolnosti, ale naopak mnohdy obsahuje autoritativní prvky intervence, která je nutná pro ochranu dětí.
g)     Otázka psychologů nutných pro psychologické posouzení žadatelů o pěstounskou péči a osvojení. V předkládaném znění zákona není stanoven jednoznačný finanční strop pro odměnu psychologa za vypracovaný psychologický posudek u žadatelů, kteří chtějí vykonávat pěstounskou péči, či osvojení. Sporná mezi odborníky je i délka povinné praxe psychologa, který bude posuzování provádět.
h)     Dle informací PKSPOD mohla připomínková místa vznést připomínky k předkládané novele, ale toliko k textu, který byl platný na jaře 2023. Změny, které od připomínkování v tetu nastaly jsou tak zásadní, že dle PKSPOD by měly být přinejmenším znovu připomínkovány.
 PKSPOD byla rozhodnuta předkládané novele přinejmenším nebránit, vzhledem ke všemu dobrému co by prospělo NRP. Bohužel ale díky chaotickým a nevysvětleným přílepkům, které však ve svém důsledku mohou být pro výkon SPOD zcela zásadní, s ní nemůže souhlasit.
V příloze si dovoluji zaslat Stanovisko Legislativní rady Vlády, na které se mnohokrát odkazujeme a souhlasíme s ním.