Stanovisko Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí k pořadu „Český Barnevernet?“, který odvysílala České televize dne 2. 5. 2018 v rámci dokumentárního cyklu „ Otisky doby“

Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „PKSPOD“) vyjadřuje zásadní nesouhlas s výše uvedeným pořadem, který dehonestuje práci zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) a ignoruje zcela existující funkční soudní systém.
Pořad byl rozdělen na dvě části. V první části byly využity osobní příběhy rodičů, kteří se setkali s OSPOD. Rozhovory byly natočeny a sestříhány tendenčním a zavádějícím způsobem tak, aby tím, kdo nese vinu za nastalou situaci, byl vždy OSPOD, přičemž vždy šlo pouze o subjektivní hodnocení jednoho z rodičů. Na přinejmenším zavádějících vyjádřeních respondentů byla postavena i druhá část, která byla moderovanou diskuzí. Jakkoli se jednalo o pořad, jehož jediným tématem byl OSPOD, v pořadu skutečný zástupce OSPOD chyběl, stejně jako jakýkoli zástupce nadřízených orgánů OSPOD nebo například opatrovnický soudce.
Vyvstává otázka, co bylo cílem pořadu České televize?
V pořadu byly porušeny zásady nestrannosti, objektivity a pořad vyzněl jako obžaloba pracovníků OSPOD, byť se v něm mimo jiné jednalo i o kritiku soudů a soudního systému. Nikde nezaznělo, že osud dítěte mají v rukou především jeho rodiče, kteří jsou po rozchodu mnohdy iniciátory vleklých soudních sporů a sami nerespektují jeho základní práva. Koncepce pořadu (včetně jeho názvu) měla naopak vyvolat v divácích dojem, že ve všech uvedených případech OSPOD inicioval odebrání dítěte z rodiny. Z případů byly vytrhávány pouze detaily, kde údajně OSPOD pochybil.
Jako alarmující vnímá PKSPOD fakt, že ve vysílání byly použity záběry dětí a ty byly zneužity pro podporu účelových tvrzení svých rodičů a pořadu České televize. Je to skutečné zneužití dětí jako živých štítů pro mediální masáž veřejného prostoru. Děti byly v pořadu veřejnoprávní televize a za asistence dvou významných ochránkyň dětských práv, zbaveny práva vlastního soukromí a co více, nikdo se dále již nezajímal o to, jak na odvysílání pořadu zareagují další důležití aktéři příběhů, kteří byli v pořadu naprosto přehlíženi, totiž „druzí“ rodiče. Je šokující, že nikoho ze zúčastněných nezajímalo, jak takto necitlivý zásah do „živých“ dětských příběhů může odvysíláním pořadu zkomplikovat jejich již tak velmi pohnuté osobní poměry. Můžeme se oprávněně ptát, zda nebyla porušena jejich práva a s odpovědí se nabízí i skutečný obraz těch, které se v pořadu zviditelňovaly.
Byl naprosto opominut fakt, že činnost OSPOD je upravena v zákoně 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“) a související Vyhláškou 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jeho činnost je svázána se standardizovanými postupy. V žádném případě není možné se ztotožnit s argumentem, že OSPOD má velkou moc a není nikým řízen. Nebylo rovněž vysvětleno postavení OSPOD a jeho kompetence, jednotlivé typy OSPOD, které uvádí § 4 odst. 1 ZSPOD, nebyl divákovi popsán kontrolní systém, který je v rámci celého systému státní správy nastaven.
Celý pořad vyzněl jako štvanice na pracovníky OSPOD. Měl charakter „honu na čarodějnice“
a byl plivnutím do tváře pracovníkům tohoto státního orgánu. Přístup, jaký byl demonstrován pořadem ve veřejnoprávním mediu, se především jeví jako společensky velmi nebezpečný pro svou neobjektivitu a s nebývale štvavým podtextem. Pořad svým nenávistným přístupem k OSPOD ohrozil přímo pracovníky OSPOD, kteří se denně pohybují v náročném terénu, nikým nechráněni. PKSPOD je přesvědčena, že podobné trendy je třeba odsoudit již v jejich začátcích
a žádá, aby tak učinil každý, kdo cítí nutnost respektování alespoň základních pravidel fungování státu.
Závěr
  1. PKSPOD důrazně protestuje proti vedení podobně štvavé kampaně proti OSPOD.
  2. PKSPOD požádá oba hosty pořadu o vyjádření k pořadu a to otevřenými dopisy, které jsou přílohou tohoto stanoviska.
  3. PKSPOD zašle stanovisko, včetně příloh, ministryni MPSV a příslušné náměstkyni MPSV.
  4. PKSPOD seznámí své členy a pracovníky OSPOD s vyjádřeními zveřejněním odpovědí na svých stránkách pkspod.cz.
S pozdravem
Mgr. Jana Dvořáková, v. r.
Předsedkyně Profesní komory
sociálně-právní ochrany dětí, z.s.