Aktuální shrnující info ke krizovým a mimořádným opatřením:

 •  Na základě krizového opatření vlády č. 599/2020 Sb., přijatého usnesením vlády č. 1379 ze dne 23. 12. 2020 (viz příloha), se  s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
 1.  omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
 2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami(dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
  a)  upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,
 3. b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
  c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
 4. d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,
 5. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni,a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy
  a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením,
 6. b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
 7. c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu,
 8. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,
 9. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu(např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

 • Na základě krizového opatření vlády č. 598/2020 Sb., přijatého usnesením vlády č. 1378 ze dne 23. 12. 2020, se nařizuje s účinností ode dne 4. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.:
 1. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,

– zaměstnanci obecní policie,

– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

– zaměstnanci Finanční správy České republiky,

– příslušníky ozbrojených sil,

– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

– pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

– zaměstnanci zařízení školního stravování,

– zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

 1. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech,
 2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,
 3. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,
 4. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let;

a dále se umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců, pro jejichž děti ve věku od 3 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská zařízení určené podle bodu I/1; body I/2 až I/5 se použijí obdobně.

 • Nadále zůstávají v platnosti rovněž
 1. Krizové opatření vlády č. 410/2020 Sb.(usnesení vlády č. 1026 ze dne 12. 10. 2020) o zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu s účinností ode dne 12. října 2020
 2. Krizové opatření vlády přijaté usnesením vlády č. 1117 ze dne 30. 10. 2020 o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem

III.          Krizové opatření vlády č. 412/2020 Sb. (usnesení vlády č. 1028 ze dne 12. 10. 2020) o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 51822/2020-1/KAN ze dne 20. 11. 2020 k organizaci a provádění karantény v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

zajisteni-prostoru-1117

urady-1379

socialni-davky-1026

Poskytovani-soc–sluzeb-1028

Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020

deti-1378