Rovnocennost vzdělání úředníků je zachována v novele zákona o úřednících samosprávných celků

Do Poslanecké sněmovny putuje novela zákona o úřednících samosprávných celků (dále jen „ÚřÚSC“), která v § 19 odst. 3 formalizuje vstupní vzdělání, které bude zakončeno zkouškou (§ 19a ÚřÚSC) a v případně kladného výsledku zkoušky osvědčením. Nově bude vstupní vzdělání a jeho absolvování předpokladem pro složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Další podmínky vstupního vzdělávání upravuje § 19b: Provádění zkoušky vstupního vzdělávání a vydávání osvědčení o zkoušce vstupního vzdělávání zabezpečuje ministerstvo. Zabezpečením zkoušky vstupního vzdělávání může ministerstvo pověřit jím zřízenou příspěvkovou organizaci. Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) do 15 dnů ode dne doručení přihlášky úředníkovi zpřístupní možnost vykonat zkoušku vstupního vzdělávání a písemně mu sdělí přístupové údaje k vykonání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury. Jestliže úředník při zkoušce vstupního vzdělávání nevyhověl, může ji dvakrát opakovat. Je-li při zkoušce vstupního vzdělávání úředník hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“, do 15 dnů ode dne konání zkoušky obdrží od ministerstva osvědčení o zkoušce vstupního vzdělávání. Ministerstvo vede evidenci osvědčení o zkoušce vstupního vzdělávání, která vydalo. Prováděcí právní předpis (vyhláška) stanoví způsob přihlašování ke zkoušce vstupního vzdělávání, náležitosti přihlášky, způsob, průběh, obsah a rozsah zkoušky vstupního vzdělávání a náležitosti osvědčení o zkoušce vstupního vzdělávání.

Dalším novelizovaným institutem je zkouška zvláštní odborné způsobilosti v § 21 ÚřÚSC (dále jen „ZOZ“). Jestliže úředník vykonává 2 nebo více správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, je povinen prokázat ZOZ pro každou z těchto správních činností. Podmínkou vykonání zkoušky ZOZ je úspěšné vykonání zkoušky vstupního vzdělávání (§ 21 odst. 5 ÚřÚSC). Prováděcí právní předpis stanoví správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání ZOZ, způsob přihlašování ke zkoušce ZOZ, náležitosti přihlášky, způsob, průběh, obsah a rozsah zkoušky ZOZ a náležitosti osvědčení o ZOZ. V § 21a ÚřÚSC se objevuje novinka, že ZOZ Ministerstvo vnitra umožní získat podle § 21 ÚřÚSC osobě, která nemá povinnost prokázat ZOZ, pokud dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná; náklady na získání ZOZ nese tato osoba. Podmínkou vykonání zkoušky ZOZ osobou, která nemá povinnost prokázat ZOZ, není úspěšné vykonání zkoušky vstupního vzdělávání
(§ 21 odst. 5 ÚřÚSC).

Dle novelizovaného zákona (§ 24 ÚřÚSC) bude existovat pouze jedna zvláštní zkouška ZOZ, která bude mít písemnou a ústní podobu. Je-li při ústní zkoušce úředník hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“, do 15 dnů ode dne konání ústní zkoušky obdrží od ministerstva osvědčení o ZOZ (§ 21, odst. 6 ÚřÚSC). Ministerstvo vede evidenci osvědčení o ZOZ, která vydalo.

Uznávání rovnocennosti vzdělání bylo novelou precizováno a kvalitativně posunuto k objektivnímu posouzení, zda konkrétní studijní obor splňuje možnost uznat rovnocennost vzdělání. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k tomu říká toto: „Vzhledem k tomu, že si novela klade za cíl koncepční změnu uznávání rovnocennosti vzdělání se zaměřením na uznání rovnocennosti vzdělání ex lege, a to v kontextu systémové průběžné spolupráce s vysokými školami (vyššími odbornými školami), považuje předkladatel za vhodné zrušení uznávání rovnocennosti vzdělání ad hoc ve správním řízení. Na základě této spolupráce Ministerstva vnitra a jednotlivých ústředních správních úřadů jako garantů správních činností s vysokými a vyššími odbornými školami vznikne (s pravidelnými aktualizacemi) prováděcí vyhláška obsahující výčet uznatelných studijních programů. Přechodným ustanovením se přitom stanoví, že osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání vydaná na žádost úředníka ve správním řízení do okamžiku nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají i nadále v platnosti, resp., že řízení o uznání rovnocennosti vzdělání započatá podle stávající právní úpravy se dokončí rovněž podle stávající právní úpravy.

Účelem navrhované změny je zvýšení profesní erudice úředníků, neboť se sjednotí a zkvalitní institut uznání rovnocennosti vzdělání. Stanovení jednotlivých studijních programů vysokých škol
a vyšších odborných škol pro uznání rovnocennosti vzdělání a jejich pravidelné aktualizace tak de facto nahradí uznávání rovnocennosti vzdělání ve správním řízení podle § 34 zákona o úřednících, což bude znamenat i snížení administrativní zátěže na straně žadatelů (úředníci, resp. územní samosprávné celky)
a na straně Ministerstva vnitra.“

V tomto smyslu se naše aktivita PKSPOD ze začátku roku 2022 ukázala jako klíčová, neboť tehdy MPSV vložilo protizákonnou podmínku pro čerpání finančního transferu na platové prostředky pracovníků OSPOD na obecních úřadech s rozšířenou působností, aby složili ZOZ, i když mají již ve správním řízením rozhodnuto o uznání rovnocennosti vzdělání a vyloučit tak zaměstnance s uznanou rovnocenností vzdělání z hrazení jejich platů z transferu. Na to negativně reagovalo PKSPOD a MV, včetně některých dalších profesních organizací (zde je odkaz na naše dopisy). Tento požadavek destabilizoval „terén“ v agendě SPOD.